Darmowa dostawa od 600 PLN na terenie Polski

REGULAMIN

KONTAKT ZE SKLEPEM

Adres Sprzedawcy: ul. ul. Teatralna 17A, 40-003 Katowice
Adres e-mail Sprzedawcy: info@maskup.com.pl
Numer telefonu Sprzedawcy: 789 266 629
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 72 1050 1243 1000 0090 3235 6199 (ING Bank Śląski S.A.)
Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00

§ 1 Najważniejsze pojęcia

 • Formularz Zwrotu i Reklamacji – oświadczenie woli Klienta zmierzające do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub żądania zwrotu równowartości ceny Produktu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Klient – podmiot będący stroną Umowy Sprzedaży na skutek złożenia Zamówienia w Sklepie.
 • Konto – zarejestrowanie Konta pozwala na korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak: dodawanie produktów do zakładki „Obserwowane”, dostęp do historii zamówień, śledzenia statusu złożonych zamówień, zarządzanie adresami rozliczeniowymi i dostawy. 
 • Produkt – rzeczy ruchome dostępne na sprzedaż w Sklepie stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie Sprzedawcy są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.
 • Protokół Szkody – dokument spisywany w obecności kuriera w przypadku dostarczenia uszkodzonej lub niekompletnej przesyłki, stanowiący podstawę Reklamacji Usługi Kurierskiej.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Reklamacja Produktu – procedura mająca na celu doprowadzenia zakupionego Produktu do stanu zgodności z umową poprzez jego wymianę, zwrot całości bądź części wpłaconych środków.
 • Reklamacja Usługi Kurierskiej – postępowanie mające na celu doprowadzenie usługi dostawy do stanu zgodności z umową.
 • Sklep – platforma o nazwie www.maskup.com.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów.
 • Sprzedawca – Sklep internetowy MASKUP dostępny pod adresem www.maskup.com.pl, prowadzony jest przez Maskup sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000882270, NIP 9542823352, REGON 388139332.
 • Umowa Sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu prowadząca do przeniesienia prawa własności do Produktów. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej potwierdzającej złożenie Zamówienia. 
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, określające rodzaj i liczbę Produktów i prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Regulamin dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, w szczególności zasad i trybu zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem: 789 266 629 lub wysłać zapytanie na adres: info@maskup.com.pl. 
 3. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.)

§ 2 ZASADY I WARUNKI KUPNA

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie www.maskup.com.pl, należy wypełnić Formularz Zamówienia online i przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy, postępując zgodnie z odpowiednimi instrukcjami lub dokonać go za pośrednictwem infolinii pod numerem: 789 266 629. 
 2. Formularz Zamówienia może być wypełniony przez Konsumenta posiadającego Konto w Sklepie oraz przez Konsumenta nieposiadającego takiego Konta.
 3. Konto w Sklepie tworzy się w drodze uzupełnienia i przesłania Formularza Rejestracji. Utworzenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne.
 4. Konto może być w każdej chwili usunięte przez Konsumenta.
 5. Poprawne wypełnienie Formularza Zamówienia polega na wskazaniu rodzaju i liczby zamówionych Produktów, doborze sposobu płatności oraz warunków wysyłki zakupionych Produktów.
 6. Klient ma możliwość otrzymania faktury VAT.
 7. Zamówienie uważa się za złożone, gdy Sprzedawca otrzyma Formularz Zamówienia drogą elektroniczną, a informacje o zamówieniu zostaną zweryfikowane jako poprawne. 
 8. Wysłanie Formularza Zamówienia na zakup Produktów uwarunkowane jest potwierdzeniem przez Klienta zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 9. Formularz Zamówienia zostanie złożony w bazie danych Sklepu na czas potrzebny do realizacji Zamówienia zgodnie z przepisami prawa. Dostęp do Zamówienia może uzyskać Klient posiadający Konto, klikając w „Moje konto‟, a następnie w „Moje zamówienie‟.  
 10. Po wysłaniu Formularza Zamówienia, Sprzedawca zrealizuje Zamówienie. 
 11. Sprzedawca nie zrealizuje Zamówienia, gdy jest ono niekompletne lub nieprawidłowe. W takich przypadkach niekompletne lub nieprawidłowe zamówienia zostaną automatycznie anulowane.
 12. Po poprawnym złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje drogą mailową wiadomość zwrotną, która zawiera numer identyfikacyjny Zamówienia, ogólne cechy Produktów, szczegółowe informacje o cenie, warunkach płatności, kosztów wysyłki oraz dane kontaktowe podane wcześniej przez Klienta lub dane zaciągnięte z konta Klienta. 
 13. Cechy Produktów są przedstawione na stronie www.maskup.com.pl. Sprzedawca zastrzega, że wizualizacje Produktów przedstawione w Sklepie mogą nie być identyczne pod względem wyglądu i kolorystyki z Produktami oferowanymi w sprzedaży ze względu na używaną przez Klienta przeglądarkę internetową lub ustawienia monitora. 
 14. Zamówienia złożone na adres, na który Sprzedawca nie realizuje wysyłki przesyłek, zostaną automatycznie anulowane. Więcej o wysyłkach w zakładkach dostawypłatności.
 15. Zapłata ceny Produktu, odpowiednich kosztów wysyłki i dostawy musi zostać dokonana przy zastosowaniu jednej z procedur wskazanych w Formularzu Zamówienia. 
 16. Cena Produktu znajdującego się na Stronie Internetowej może podlegać obniżeniu tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży. Sprzedawca samodzielnie wskazuje okresy obniżek cen, określając warunki oraz czas ich trwania, które Klient może znaleźć na Stronie Internetowej Sklepu. O wcześniejszym zakończeniu promocji może zadecydować wyczerpanie się zapasów Produków.

§ 3 ZASADY I WARUNKI ZWROTU

 1. Klient może zwrócić Produkt (odstąpić od Umowy Sprzedaży) bez podawania powodu w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu od Sprzedawcy.
 2. Prawo do zwrotu Produktów uznaje się za prawidłowo wykonane, gdy spełnione zostaną w pełni następujące warunki:
  2.1. przesłanie drogą elektroniczną (info@maskup.com.pl) bądź pocztą tradycyjną (Maskup sp. z o.o., ul. Teatralna 17A, 40-003 Katowice, Polska) Formularza Zwrotu i Reklamacji lub innego oświadczenia, w którym zostanie wyrażona decyzja o odstąpieniu od Umowy;
  2.2. zwracane Produkty nie mogą być używane, noszone, prane ani uszkodzone;
  2.3. zwracane Produkty muszą znajdować się w ich oryginalnym opakowaniu, wraz z nieuszkodzonymi etykietami i metkami;
  2.4. zwracane Produkty muszą zostać odesłane do Sprzedawcy za pośrednictwem wybranego przez Klienta dostawcy lub dostarczone osobiście do siedziby Sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu od Sprzedawcy;
  2.5. przesyłki „za pobraniem” oraz przesyłki na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
 3. Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych powyżej, Sprzedawca w pełni zrefunduje cenę zwróconych Produktów. Klient zostanie obciążony wyłącznie kosztami przesyłki zwrotnej, chyba że w momencie zakupu Sprzedawca wyraźnie zwolni Klienta z tych kosztów.
 4. Po otrzymaniu Formularza Zwrotu i Reklamacji lub innego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca prześle Klientowi wiadomość e-mail potwierdzającą jego otrzymanie.
 5. Nie ma możliwości zwrotu Produktu w zamian za inny Produkt.
 6. Sprzedawca informuje Klienta o odmowie przyjęcia zwrotu w przypadku niespełnienia przesłanek skutecznego dokonania zwrotu wymienionych w 2.1-2.5. Sprzedawca wezwie Klienta do odebrania Produktu, którego zwrot nie został uznany, na własny koszt. W przypadku nieodebrania Produktu w terminie 90 dni od daty wezwania Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zatrzymania Produktu oraz kwoty zapłaconej za jego zakupu.
 7. Należy pamiętać, że wszelkie cła, podatki i opłaty zapłacone z tytułu dostawy zakupionych Produktów nie podlegają zwrotowi.
 8. Środki pieniężne zostaną zwrócone tą samą drogą, jaką Klient dokonał płatności.
 9. Bez względu na użytą formę płatności (karta kredytowa/debetowa), procedura zwrotu rozpocznie się w ciągu 21 dni od momentu poinformowania Sprzedawcy o decyzji Klienta o skorzystaniu z prawa do zwrotu zakupionych Produktów i po sprawdzeniu przez Sprzedawcę, że zwrot Produktów został dokonany zgodnie z powyższymi warunkami.
 10. Termin zwrotu kwoty zapłaconej za zakup zwróconych Produktów zależy od zastosowanej formy płatności:
  10.1. zakup za pomocą karty kredytowej/debetowej: czas zwrotu pieniędzy zależy od polityki firmy wydającej kartę kredytową. Zapewniamy jednak, że data waluty kredytu będzie zbieżna z datą pierwotnej płatności, dlatego Klient nie ponosi żadnych strat odsetkowych;
  10.2. płatność przez imoje: czas realizacji zwrotu środków na Konto zależy od szybkości procedowania banku obsługującego przelew;
  10.3. zakup w drodze przelewu dokonanego w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia: czas zwrotu zależy od szybkości procedowania banku obsługującego przelew.

§ 4 REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do złożenia Reklamacji Produktu oraz do złożenia Reklamacji Usługi Kurierskiej.
 2. Złożenie Reklamacji Produktu może nastąpić, gdy Produkt jest: niezgodny z Umową, posiada wady fabryczne lub uszkodzenia mechaniczne.
 3. Produkt nie podlega Reklamacji Produktu, jeśli nosi ślady:
  3.1. zużycia w wyniku normalnego korzystania z Produktu;
  3.2. użytkowania niezgodnego z zaleceniami Producenta, w wyniku którego powstały wady i uszkodzenia.
 4. Dowód zakupu, w szczególności faktura lub inny równoważny dowód, stanowi podstawę przyjęcia i rozpatrzenia Reklamacji Produktu.
 5. Klient zobowiązany jest do wypełnienia i załączenia Formularza Zwrotu i Reklamacji znajdującego się na Stronie.
 6. W obowiązku Klienta leży zapakowanie reklamowanego Produktu w oryginalne opakowanie lub w taki sposób, by przesyłka nie uległa zniszczeniu w trakcie jej transportu.
 7. Reklamacja Produktu jest rozpatrywana przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia Formularza Zwrotu i Reklamacji wraz z przesyłką zawierającą reklamowany Produkt.
 8. Zgłoszenie przez Klienta Reklamacji Produktu jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. Klient zostaje poinformowany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną i/lub telefonicznie o przebiegu rozpatrzenia Reklamacji Produktu pod wskazane wcześniej dane w Formularzu Zwrotu i Reklamacji.
 10. W wypadku uwzględnienia Reklamacji Produktu przez Sprzedawcę następuje wymiana Produktu na nowy egzemplarz lub, alternatywnie na życzenie Klienta, częściowy zwrot ceny Produktu w ramach rekompensaty oraz odesłanie na koszt Sprzedawcy reklamowanego Produktu na wskazany przez Klienta adres.
 11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji Produktu, Sprzedawca pokryje koszty dostawy reklamowanego Produktu do wysokości najtańszej oferowanej opcji wysyłki. Jeżeli Reklamacja Produktu zostanie odrzucona, koszty te pokrywa Klient.
 12. Pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego finalizowane jest korektą do faktury potwierdzającą zakończenie tej Reklamacji. Korekta zostaje każdorazowo dołączona do reklamowanego Produktu w formie elektronicznej lub papierowej.
 13. Sklep nie przyjmuje Reklamacji Produktu po upływie 2 lat od daty zakupu Produktu.
 14. W przypadku braku odbioru Produktu nieuwzględnionej Reklamacji w ciągu 90 dni kalendarzowych od daty przyjęcia zgłoszenia Reklamacji Produktu od Klienta zostanie potraktowane jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem przedmiotu Reklamacji za porzucony.
 15. Reklamacja Usługi Kurierskiej przysługuje Klientowi z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki – pod warunkiem, że:
  15.1. został sporządzony Protokół Szkody w momencie doręczenia przesyłki (sporządzenie Protokołu Szkody następuje w obecności kuriera przy wykorzystaniu wzorca dostawcy) lub
  15.2. został sporządzony Protokół Szkody online w terminie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki – w przypadku uszkodzeń i ubytków niedających się zauważyć z zewnątrz, stwierdzonych po przyjęciu przesyłki lub w przypadku dostawy w paczkomacie.
 16. Jeśli Klient przyjął paczkę uszkodzoną lub niekompletną i w momencie przyjęcia przesyłki nie doszło do spisania protokołu szkody – Klient powinien w terminie 3 dni skontaktować się ze Sprzedawcą i poinformować o uszkodzonej lub niekompletnej przesyłce.
 17. Zaleca się w miarę możliwości otworzyć przesyłkę w obecności kuriera, szczególnie jeśli nosi ona ślady uszkodzenia.
 18. Klient może żądać sporządzenia Protokołu Szkody, jeżeli stwierdzi, że przesyłka jest naruszona. Protokół sporządza się w obecności dostawcy. Protokół podpisują Klient i dostawca.
 19. Dla skuteczności Reklamacji Usługi Kurierskiej Klient powinien:
  19.1. w terminie 3 dni skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy i poinformować o uszkodzeniu lub ubytku w przesyłce,
  19.2. w terminie 7 dni przesłać Sprzedawcy drogą mailową Protokół Szkody wraz ze zdjęciem uszkodzonej paczki.
 20. Sprzedawca zobowiązuje się do kontaktu z podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie przesyłki w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz naprawy szkody na rzecz Klienta.

§ 5 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi różne formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.
 2. Klient w trakcie wykonywania Transakcji ma do wyboru trzy formy płatności:
  2.1. płatność „przelew bankowy” – przelew zwykły na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A.: 72 1050 1243 1000 0090 3235 6199; 
  2.2. płatność „za pobraniem” – płatność gotówką przy odbiorze Zamówienia, którą Klient dokonuje bezpośrednio u Doręczyciela, za pokwitowaniem; 
  2.3. płatność „BLIK, e-przelewy, karty płatnicze” – płatność odbywa się za pomocą serwisu imoje, w oparciu o udostępnione środki techniczne.
 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży, w terminie 7 dni roboczych od daty Złożenia zamówienia, jeżeli wybrał formę przedpłaty. 
 4. W wypadku braku wywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Obsługa Klienta może skontaktować się z Klientem w celu przypomnienia o dokonaniu płatności i/lub wysyłając powiadomienie e-mail. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży, a zamówienie zostanie anulowane.
 5. Rozliczenia transakcji w formie płatności elektronicznych przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem Serwisu imoje w oparciu o zasady świadczenia Usług przez ING Bank Śląski S.A.
 6. Informacje dotyczące dostępnych sposobów płatności w trakcie robienia zakupów w Sklepie znajdują się w zakładce formy płatności.

§ 6 WYSYŁKI/DOSTAWY

 1. Ceny znajdujące się w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej wraz z podatkiem VAT. 
 2. Ceny Produktów widniejące w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej lub Klient wybierze odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia. Termin odbioru dla zamówień z odbiorem osobistym to 30 dni od dnia złożenia zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Kosztami dostawy zostaje obciążony Klient, zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się w zakładce Dostawypłatności. Natomiast na terytorium Polski dostawa w formie Paczka w Ruchu w wypadku zamówień o minimalnej wartości 145 zł jest darmowa. Darmowa dostawa może być również zagwarantowana w ramach promocji.
 5. Pokrycie kosztów dostawy w ramach transakcji następuje w chwili dokonywania płatności.
 6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie kraju, Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii.
 7. Klient ma możliwość monitorowania statusu realizacji wysyłki jego zamówienia poprzez podanie numeru przesyłki na stronie przewoźnika. Link do monitorowania zamówień: https://furgonetka.pl/zlokalizuj/.
 8. Informacje dotyczące dostępnych sposobów dostawy Produktów do Klienta znajdują się w zakładkach Dostawy płatności.

§ 7 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje o sposobach i zakresie przetwarzania danych osobowych Klientów i Konsumentów znajdują się w zakładce Polityka prywatności
 

§ 8 NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie na życzenie Konsumenta i uruchamiana w drodze subskrypcji. 
 2. Usługa polega na przesyłaniu Konsumentowi informacji o nowościach, promocjach i artykułach z Bloga Maskup na adres e-mail podany przez Klienta przy zapisie do newslettera.  
 3. Do skutecznego uruchamiania usługi Newsletter, wymaga się od Klient podania adresu e-mail oraz imienia.
 4. Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z Usługi Newsletter. W celu anulowania subskrypcji Newsletter Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres info@maskup.com.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Rezygnacja z usługi Newsletter”, podając w treści wiadomości swoje imię oraz adres e-mail lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 789 266 629. 
 5. Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w związku z newsletterem znajdują się w zakładce polityka prywatności.
 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z INFORMACJAMI O NOWOŚCIACH I PROMOCJACH

Zapisz się na newsletter już teraz i pozostań z nami w kontakcie.

[FM_form id="1"]

Koszyk (0)

Koszyk