Darmowa dostawa od 600 PLN na terenie Polski

POLITYKA PRYWATNOŚCI

GŁÓWNY CEL

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych podczas przeglądania strony www.maskup.com.pl oraz każdej z jej podstron (dalej „Sklep”). Czynności te wykonywane są przez Maskup sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (ul. Teatralna 17A, 40-003Katowice), wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, pod numerem KRS: 0000882270, NIP: 9542823352, nr REGON: 388139332, zwanej dalej „Maskup”.
 2. Polityka Prywatności zawiera wszystkie zasady dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych Użytkowników. Dotyczy to zarówno organizacji konkursów, jak i zamówień składanych przez Użytkowników na oferowane przez Maskup towary i usługi.
 3. Głównym celem jest zapewnienie Użytkownikom serwisu internetowego ochrony prywatności co najmniej na poziomie określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:
  3.1. w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
  3.2. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – PKBR (Dz. U. L 119, s.1),
  3.3. oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. L 119, s. 1). Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH​

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Maskup sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Teatralnej 17A, Katowice, Polska.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się, pisząc na adres: info@maskup.com.pl lub dzwoniąc pod numer 789 266 629

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH​

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Sklepu jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane:
  2.1. w celach związanych z rejestracją w Sklepie,
  2.2. każdorazowo, gdy zostanie udzielona stosowna zgoda na marketing produktów i usług oraz korzystanie z usługi Newsletter,
  2.3. przekazania danych osobowych Użytkowników do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  2.3.1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2.3.2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2.3.3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2.4. przekazanie danych osobowych Uzytkowników do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto”
  i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uzytkowników w celach określonych w ust. 2 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2, dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione przez Sklep innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  4.1. ING Bank Śląski S.A.
  4.2. Twisto Polska sp. z o.o.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przysługuje im:
  5.1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  5.2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  5.3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  5.4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  5.5. prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 7. Organem nadzorczym wobec Sklepu w zakresie danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W przypadku, gdy podanie przez Użytkowników danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem, podanie przez Użytkowników danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem.

  W przypadku, gdy podanie przez Użytkowników danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych Użytkowników do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep.

  W przypadku przekazania danych osobowych Użytkowników do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Użytkowników płatności na rzecz Sklepu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu.

  W przypadku przekazania danych osobowych Użytkowników do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Bankiem.

  W przypadku przekazania danych osobowych Użytkowników do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Użytkownikom dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Użytkowników towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Twisto Polska Sp. z o.o.

 9. W przypadku jakiegokolwiek zakupu towarów, dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży zakupionych produktów, jak również ich dostawy. Brak podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tej umowy.

 10. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Użytkownika w Sklepie oraz korzystania z usługi Newsletter jest udzielenie zgody, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy.

 11. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez Użytkownika lub upływu maksymalnie 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
 12. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom, które świadczą usługi w zakresie teleinformatyki, działań prawnych i marketingowych, jak również podmiotom, które realizują dostawę towaru. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane osobom trzecim.
 13. Niektóre lub wszystkie dane osobowe zebrane podczas rejestracji albo składania zamówienia w Sklepie będą wykorzystane do utworzenia Konta Klienta, jak również do obsługi i realizacji zamówień.
 14. Dane osobowe zbierane przez Sklep mogą być wykorzystane do utworzenia profilu Użytkownika w celu dostarczenia odpowiednich informacji podczas przeglądania Sklepu oraz w newsletterze. Przez cały czas przetwarzanie tych danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z przepisami prawa.
 15. Dane zbierane automatycznie są wykorzystywane do zarządzania Sklepem, wykrywania naruszeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w Sklepie oraz do celów statystycznych. Obejmuje to wykorzystanie Google Analytics w celu gromadzenia informacji dotyczących lokalizacji Użytkownika, adresu IP, daty i czasu połączenia, źródła i liczby realizowanych połączeń, przeglądanych podstron Sklepu lub w celu personalizacji zawartości Sklepu i jego podstron. Dane te nie będą łączone z danymi osobowymi Użytkownika ani nie będą wykorzystywane do ustalenia tożsamości konkretnego Użytkownika.
 16. Rodzaj zbieranych automatycznie danych zależy od ustawień wybranej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Wszystkim Użytkownikom zaleca się weryfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej w celu określenia rodzaju informacji, które są automatycznie ujawniane przez przeglądarkę lub odpowiedniej modyfikacji ustawień. Zaleca się, aby użytkownicy zapoznali się z zawartością sekcji Pomoc swojej przeglądarki internetowej.
 17. Dane lokalizacyjne, po ich aktywacji przez Użytkownika, są wykorzystywane do dostosowywania zawartości Sklepu w celu dostarczenia informacji opartych na lokalizacji, w tym między innymi do podania lokalizacji sklepu, który znajduje się najbliżej lokalizacji Użytkownika.
 18. Zgodnie z przepisami prawa może powstać prawny obowiązek ujawnienia na żądanie władz krajowych danych, takich jak adres IP Użytkownika strony internetowej.

ZASADY i warunki PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, którego dane mają być przetwarzane. Są one również przetwarzane, gdy Maskup, jako administrator danych osobowych, ma do tego prawo na podstawie przepisów prawa.
 2. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest przede wszystkim poprzez zaznaczenie określonego pola, wskazanego podczas każdej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z wybranych funkcji Sklepu, np. podczas wypełniania formularza.
 3. Maskup nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim, chyba że:
  3.1. Użytkownik wyraził na to zgodę (np. jeśli Użytkownik otrzymał nagrodę, jego dane kontaktowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej odpowiedzialnej za dostarczenie nagrody; w przypadku złożenia zamówienia na oferowane przez Maskup towary lub usługi, istotne dane mogą zostać ujawnione podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia)
  3.2. lub gdy ujawnienie danych osobowych jest wymagane przez prawo.
 4. Jako administrator danych osobowych, Maskup ma prawo powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Sklepu podmiotowi zewnętrznemu na podstawie pisemnej umowy.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW​

 1. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich modyfikacji, transferu i usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania danych.
 2. Na podstawie danych osobowych Użytkowników Maskup nie będzie podejmować automatycznych decyzji, w szczególności decyzji wynikających z profilowania w oparciu o dane osobowe Klienta.
 3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z usługi polegającej na nieodpłatnym dostarczaniu newslettera, klikając na link Newsletter znajdujący się w stopce każdego newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres e-mail, a następnie wybierając przycisk „Anuluj subskrypcję‟.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z INFORMACJAMI O NOWOŚCIACH I PROMOCJACH

Zapisz się na newsletter już teraz i pozostań z nami w kontakcie.

[FM_form id="1"]

Koszyk (0)

Koszyk